Martinus skriver noget ret så interessant i artiklen, “Mental suverænitet” i Kontaktbrev 125, 1946. Her skriver han om det han kalder “solprincippet”, og når man læser bliver det tydeligt, at dette princip dækker over begrebet alkærlighed:

“Solen, denne guddommelige, højeste Lys- og Varmekilde og Aarsag til at jordisk Pragt og paradisisk Livsmulighed skinner, varmer og lyser for den saakaldte “Onde” saavel som for den saakaldte “Gode”. Den udstraaler aldrig i noget Tilfælde noget som helst Mørke, ja, den kan end ikke skabe den allerringeste Form for Skygge i eller paa noget som helst. Solen er Lys og Varme og kan kun være Lys og Varme.”

Her kommer lige et større tekststykke, som viser det hele lidt bedre 🙂

“Solprincippet er jo det allerhøjeste fysiske Energiudfoldelsesprincip, der overhovedet eksisterer. Det er jo dette, der er Fundamentet for hele Jordens Skabelse eller Udformning til den Pragtklode, den igennem sine forskellige millionaarige Udviklingsepoker efterhaanden er blevet til. Da Solprincippet saaledes har bevirket, at Jorden i Dag fremtræder som en fuldkommen “Paradisets Have” med alle mulige Betingelser for med sine skønne Marker og Skove, Oceaner og Himmel at kunne give Menneskeheden et overdaadigt Livslyst- og glædesbefordrende Tilværelsesplan, naar samme Menneskehed er blevet færdig med at myrde, dræbe eller paa anden Maade at sabotere sin Evne til at tage dette guddommelige Tilværelsesplan i Besiddelse i Kontakt med Forsynets Villie, bliver det dermed en Kendsgerning, at Solprincippet er det mest guddommelige Energi-udfoldelsesprincip, der eksisterer. Men naar det saaledes er den fuldkomneste [slut på side 5] Energiudfoldelsesform eller Skabelsesmetode, der eksisterer, er det jo samtidigt det absolut fuldkomneste Forbillede eller den mest guddommelige Model for Udviklingen af vor egen Energiudfoldelse eller den vort eget Jeg underlagte Villieføring eller Manifestation. Solen, denne guddommelige, højeste Lys- og Varmekilde og Aarsag til at jordisk Pragt og paradisisk Livsmulighed skinner, varmer og lyser for den saakaldte “Onde” saavel som for den saakaldte “Gode”. Den udstraaler aldrig i noget Tilfælde noget som helst Mørke, ja, den kan end ikke skabe den allerringeste Form for Skygge i eller paa noget som helst. Solen er Lys og Varme og kan kun være Lys og Varme.”

Absolut en anbefalelsesværdig artikel at læse 🙂

http://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1946/bre1946-125-003.php