Fra Kosmos Feriekoloni. Syv nye huse - - Nyt fra Kosmos Feriekoloni - nr. 02 - 1940 - side 110