Det første Kosmos ser dagen lys i april 1933.

# 75              April 1933
Første nr. af tidsskriftet Kosmos udkommer. Udgives månedligt af Livets Bogs Bureau med Martinus som ansvarshavende redaktør. 16 sider i format 27,9 x 19,8 cm. – Tryk: Vald. Pedersens Bogtryk (jf. # 60). – Allerede her (s. 4) omtaler Martinus sit arbejde som “Sagen”. (Jf. KC-1, afs. 6, s. 8).

“…synes Nødvendigheden af et saadant Blads Udgivelse at være af en saadan Karakter, at den ikke mere kan undgaa at være en Samvittighedssag for de med mit Arbejde eller min Mission mest fortrolige Personer. Og det er da ogsaa paa Basis af saadanne forstaaende Menneskers varme Interesse og Opofrelse for Sagen, at de økonomiske Hindringer for første Bind af “Livets Bog” og øvrige Realiteter Sagen vedrørende blev overvundne, og at nærværende Blad hermed begynder at udkomme.”

http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1933/kos1933-01-001.php