Mindedag i provinsen - - Notits - nr. 07 - 1997 - side 139