Martinus kosmologi i Tyskland - - Kosmologi i verden - nr. 12 - 1978 - side 141