KOSMOS på ungarsk - - Notits, Kosmologi i verden - nr. 08 - 1997 - side 158