Kosmologien i Island - - Notits, Kosmologi i verden - nr. 11 - 1997 - side 219